Huy chương toán quốc tế đang làm gì, ở đâu?

Ngoài ‘nhân vật” đã trở nên quen thuộc Ngô Bảo Châu, những vàng, bạc, đồng khác trong 40 năm qua hiện đang làm gì, ở đâu?TS Hoàng Lê Minh – huy chương vàng IMO đầu tiên của Việt Nam năm 1974 - nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Toán – Tin tại Đại học Tổng hợp […]